Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de cosument worden geplaatst via de website van Matana.

1.2 Matana behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Via de homepage van de webshop zal de meeste recente versie van deze algemene voorwaarden steeds beschikbaar zijn.

1.3 Door een bestelling te plaatsen bij Matana, accepteert u dat u bent gebonden aan deze algemene voorwaarden. De versie die voor uw bestelling geldt, is de versie die te vinden is op matanagifts.com ten tijde van het plaatsen van uw bestelling.

2. Identiteit van de ondernemer

Naam: Matana
Handelend onder de naam: Matanagifts.com
In deze algemene voorwaarden wordt deze ondernemer aangeduid als ’’Matana’’.

KvK-nummer: 59809507
BTW-nummer: NL210651878B01

Telefoon nummer: +31(0)6-36353464
Email: info@matanagifts.com

3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving heeft voldoende details om voor de consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als Matana gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Echter kan Matana niet garanderen dat de kleur(en) van de producten zoals deze zijn weergegeven op de webshop, exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleur(en) van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Matana niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Matana passende technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Matana daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. Herroepingsrecht

5.1 De consument heeft het recht om de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde.

5.2 Indien de consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Matana geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@matanagifts.com.

6. Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen enkel de kosten voor retourzending voor eigen rekening.

6.2 Indien de consument het bedrag voor het product reeds betaald heeft, zal Matana dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.

8. De prijs

8.1 De in het aanbod van artikelen genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9. Conformiteit en garantie

9.1 Matana staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Matana er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Matana staat niet in voor gebreken die na de levering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van gebrek aan zorgvuldigheid of ondeskundigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat Matana in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10. Levering en uitvoering

10.1 Matana zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Het adres dat de consument aan Matana kenbaar heeft gemaakt, geldt als plaats van levering.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Matana het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld restitueren.

10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Matana, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Betaling

 11.1 De consument dient de betalingen aan Matana volgens de in de bestelprocedure op de webshop gegeven methoden te voldoen.

11.2 Matana behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres-of kredietwaardigheidcontroles negatief resultaat hebben opgeleverd.

11.3 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Matana te melden.

12. Klachtenregeling

12.1 Matana beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij Matana ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Matana binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Betaalmethoden

iDEALPayPalContact

Tel: 0636353464
Email: info@matanagifts.com

Volg Matana Gifts nu op Facebook
Volg Matana Gifts nu op Twitter
Volg Matana Gifts nu op Pinterest
Volg Matana Gifts nu op Instagram